Sự Khiêm Nhường Xây Dựng Mối Quan Hệ

Sự Khiêm Nhường Xây Dựng Mối Quan Hệ

Sự Khiêm Nhường Xây Dựng Mối Quan Hệ

ANBINHVIEN.VN – Sự kiêu ngạo phá hủy những mối quan hệ. Nó thể hiện qua nhiều cách như chỉ trích, tranh cạnh, ương ngạnh và sự thiển cận.

Châm Ngôn 16:18 nói: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.

Sự kiêu ngạo phá hủy những mối quan hệ nhưng sự khiêm nhường chính là liều thuốc giải. Sự khiêm nhường thật sự sẽ xây dựng những mối quan hệ. Kinh Thánh nói trong I Phi-e-rơ 3:8: “Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường“.

Làm sao để bạn và chính tôi đều tăng trưởng trong sự khiêm nhường? Điều đó có được khi chúng ta để cho Chúa Giê-xu làm chủ suy nghĩ, tấm lòng, thái độ và hành động của chúng ta. Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:23-24 nói: “Phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật“.

Làm sao để bạn trở thành một con người mới? Làm sao để bạn khởi đầu suy nghĩ khác đi được? Quy luật căn bản của những mối quan hệ là đây: Bạn có xu hướng trở nên giống như người mà bạn dành thời gian với họ. Nếu bạn dành thời gian ở bên người cộc cằn, bạn trở nên cộc cằn hơn. Nếu bạn ở bên người hạnh phúc, bạn sẽ trở nên hạnh phúc. Nếu bạn muốn trở nên khiêm nhường hơn, hãy dành thời gian với Chúa Giê-xu. Ngài rất khiêm nhường. Ngài muốn thiết lập mối quan hệ với bạn. Ngài muốn bạn dành thời gian với Ngài qua sự cầu nguyện và đọc Lời của Ngài và thưa chuyện với Ngài. Ngài rất khiêm nhường nên khi càng hiểu biết về Ngài, bạn sẽ càng trở nên giống như Ngài.

Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình…Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ” (Phi-líp 2:3,5,6).

Không có ai từng làm điều chi khiêm nhường hơn chính Chúa Giê-xu, Ngài lìa Thiên đàng đến thế gian và trở thành một con người, sống vì chúng ta, phó mạng sống Ngài cho chúng ta và sống lại vì chúng ta. Khi bạn dành thời gian với Ngài bạn sẽ càng trở nên khiêm nhường và điều đó xây dựng những mối quan hệ của bạn.

Nguồn DailyHope